Чорноморський навчально-виховний комплекс "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу" Чорноморської міської ради Одеської області

  

Кабінет заступника директора

АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НВР БУРЛАЧЕНКО В.І.

за 2019/2020 н

В 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив Чорноморського НВК працював над методичною проблемою «Формування соціальної компетентності учнів та вихованців на етапі розвитку сучасної корекційної освіти».

Основна діяльність закладу спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучались вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних, міських  методичних об'єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходили предметні декади, методичні засідання і т.п. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного вчителя, матеріали діяльності шкільних методичних об'єднань і творчих груп, буклети вчителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різні конкурси, технічні засоби (комп'ютер, копіювальна техніка) і т.п.

 З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад  методичної ради Чорноморського навчально – виховного комплексу, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи  методичних об’єднань на 2019/2020 навчальний рік. Призначено головами методичних об’єднань: вчителів початкових класів – Соколову  К.М.;  вчителів математики та фізики  – Пулову О.П.;  вчителів естетичної культури, технологій, здоров’я і фізичної культури – Ляміну Л.А.; вчителів суспільно-природничих наук – Чумак Л.О.; вихователів ДНЗ – Маценко Н.Ю.; вчителів – філологів – Берладіну Я.І.; педагогів корекціно- розвиткового напрямку – Кравченко І.П.; класних керівників – Лещенко Г.А.

 В роботі предметних методичних об’єднань використовувались різні форми роботи: повідомлення, виступи, огляди, дискусії тощо. Вироблялись методичні рекомендації на основі вивчених та обговорених питань, впровадження яких сприятиме підвищенню фахового рівня педагогів та рівня навчально-виховної роботи. Розглядались питання про роботу за Державними стандартами освіти; вивчення й реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту; форми організації самостійної роботи учнів; методики організації та проведення сучасного уроку.         

До недоліків роботи всіх методичних об’єднань слід віднести недостатність практичного спрямування діяльності, а саме: взаємовідвідування уроків з метою обміну практичним досвідом роботи з учнями, здійснення аналізу цих уроків з урахуванням впровадження новітніх технологій, друк методичних наробок у фахових виданнях.

Виходячи з аналізу роботи методоб’єднань за минулий навчальний рік, необхідно зазначити, що головною формою в реалізації завдань, які поставлено перед школою, як і раніше, залишається урок та організація дистанційного навчання. Саме тому протягом наступного навчального року педколективу необхідно приділяти більше уваги вдосконаленню проведення уроку через сучасні інтернет-платформи та інтенсифікацію навчального процесу, впроваджувати в педагогічну практику активні форми навчання, спрямовані на підвищення результативності уроку, якість знань та творчих здібностей учнів за умови збереження і зміцнення їх здоров’я.

 

 У 2019/2020 н. р. Чорноморський НВК був забезпечений штатними працівниками на 100%. Розстановка педагогічних кадрів  здійснювалась відповідно до фахової освіти працівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, вміння працювати в єдиній команді на результат та інші характеристики.

 

       До складу педагогічного колективу в 2019/2020 н.р. входило 60 педагогічних працівників. За кваліфікаційними категоріями поділено на:

«спеціаліст вищої категорії» – 14 осіб –   24 %.

«спеціаліст І категорії» – 14 осіб – 24 %.

«спеціаліст ІІ категорії» – 19 осіб – 32 %.

«спеціаліст з вищою освітою» – 8 осіб – 13 %.

«спеціаліст з середньою спеціальною освітою» - 5 осіб – 8 %.

 

Педагогічні звання мають 9  осіб, а саме:

3 вчителя звання «учитель методист» –Пилипенко О.В., Лещенко Г.А., Козлова Н.І.–5 %.

 

6 вчителів звання  «старший учитель» –  Бурлаченко В.І.,  Попова С.В., Чумак Л.О., 

 Буга О.Д., Кострикіна Н.І., Єгорова Г.М- 10%.

 

1 вихователь ДНЗ звання «старший вихователь» - Токарева Г.М. – 2%.

  Нагороджено знаком  «Відмінник освіти»- 2 вчителів:  Лещенко Г.А.,

Пилипенко О.В.– 3 %.

          Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому нині для педагога необхідним є вміння пра­цювати з комп'ютером, оргтехнікою. Перспектива в освіті така, що через декілька років учитель, який не володіє навичками роботи на комп'ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам і не зможе ефективно забезпечувати на­вчально-виховний процес з учнями.

Щодо базових дисциплін стан укомплектованості педагогічними кадрами 100%.

 

        Атестація педагогічних працівників у школі проводилась відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 54), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України № 1135 від 08.08.2013 р., зі змінами та доповненнями, Закону України «Про середню освіту» (ст.27).
Під час атестації педагогічних працівників визначаються професійні якості вчителя, його сильні і слабкі сторони, рівень загальної культури, підкреслюється вплив атестації на підвищення результативності роботи школи, створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду кращих вчителів школи. Педагоги загальноосвітнього закладу постійно працюють над підвищенням рівня педагогічної майстерності.

У 2019/2020 навчальному році пройшли атестацію 10 вчителів:

- Орловська Ж.В., вихователь ГПД, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

- Пулова О.П., вихователь ГПД, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

- Філіпова Л.М., вчитель початкових класів, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

- Верис К.В., вчитель початкових класів, присвоено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

Казюк С.В., вихователь ДНЗ, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

- Сіваченко О.Б., вчитель фізичної культури, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

- Єгорова Г.М., вчитель музичного мистецтва, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель»;

- Згурська О.Б., вихователь ДНЗ, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

- Шимбуєва Г.С., вчитель початкових класів, підтверджено кваліфікаційну категорію   «спеціаліст вищої категорії».

                  Вчителі, які атестувалися у 2019/2020 навчальному році давали відкриті уроки з предмету,семінари, позакласні заходи, було вивчено рейтинг вчителів серед колег, учнів та їх батьків, проводилися контрольні роботи, вивчалася педагогічна майстерність та відповідність займаній посаді. Вчителі продемонстрували здатність забезпечувати засвоєння учнями теоретичних основ та сучасних досягнень наук, вміння встановлювати контакт з учнями з урахуванням індивідуально-типологічних та психофізичних особливостей дітей, додержання педагогічної етики, моралі. Педагоги Чорноморського НВК використовують індивідуальний та диференційований підхід до учнів, володіють сучасними освітніми технологіями, використовують різноманітні методи, прийоми в навчально-виховному процесі, вдосконалюють навички володіння комп’ютерною технікою, інтернетом.

       Методичні об’єднання вчителів школи спланували роботу з участі у проведенні атестації педагогічних працівників. Керівники методичних об’єднань відвідували відкриті уроки, проводили аналіз уроків, вчителі, які атестувалися, виступали з доповідями.

            Протягом  2019/2020 навчального року курсову перепідготовку на базі Одеської академії неперервної освіти Одеської обласної ради здійснили 18 педагогів. Зокрема вчитель української мови та літератури  – Циж Л.В., шкільний бібліотекар – Сідаш С.І., вчитель географії – Чумак Л.О., вчитель української мови та літератури – Берладіна Я.І., заступник з ВР –Єгорова Г.М., вихователь ГПД – Бузажи М.В., логопед ДНЗ –Буданова О.О., логопед ДНЗ – Гацкулова К.В., вчитель-логопед – Кострикіна Н.І., вчитель - логопед – Талаліхіна С.А., вчитель української мови та літератури – Ляміна Л.А., вчитель математики – Шевчишена А.А., вчитель початкових класів – Антонюк О.О.,  вчитель історії – Лещенко Г.А., педагог – організатор – Циж Л.В., вихователь ГПД – Сапельнікова Г.В., вчитель англійської мови – Соколова К.М.

         У наступному 2019/2020 н.р  відповідно до перспективного плану  атестацію будуть проходити наступні вчителі:

1. Буданова О.О. – вчитель-логопед ДНЗ;

2. Богданова Л.Г. –  вихователь ГПД;

3. Барановська О.В.- вчитель логопед ДНЗ;

4. Гацкулова К.В. - вчитель-логопед ДНЗ;

5. Гайванюк Д.Р.– вчитель музичного мистецтва;

6.  Козлова Н.І.– вчитель початкових класів;

7. Ляміна Л.А. - вчитель української мови та літератури;

8.  Леонова В.І.  – вчитель образотворчого мистецтва;

9. Шевчишена А.А. – вчитель математики;

10. Турута І.В. – вчитель початкових класів;

11. Циж Л.В.  – вчитель української мови та літератури;

12. Сідаш С.І. – шкільний бібіліотекар.

                       Педагоги школи активно залучаються до роботи в міських семінарах, засіданнях творчих та ініціа­тивних груп, науково-практичних конференціях тощо.

В 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив НВК працював над методичною проблемою «Особистісно – орієнтовані технології навчання як необхідна умова ефективності роботи педагога». З метою практичного навчання педагогічних працівників Чорноморського НВК та педагогічних працівників міста протягом 2018/2019 навчального року на базі закладу було проведено 2 семінари:

       1. Грудень ( 24.12.2019) – міський семінар вчителів початкових класів за темою «Методи та прийоми розвитку критичного мислення».

  1. Лютий (19.02.2020) – міський семінар - практикум для вихователів - методистів за темою «Використання інноваційних технологій в корекційно-розвивальній роботі з дітьми із вадами мовлення».

       Аналіз якісного складу та освітнього рівня педаго­гічних працівників школи дозволяють зробити висно­вок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.

        Кожен учитель має план самоосвіти, результативність самоосвіти знаходиться під контролем методичної ради та адміністрації. У листах вивчення результативності самоосвіти вчитель вказує, яку статтю в журналі чи книгу він опрацював, які ідеї чи наробки взяв для реалізації, та який кінцевий результат чи користь він вбачає від упровадження цих інновацій. Майже всі вчителі відповідально ставляться до самоосвіти, впроваджуючи у свою повсякденну роботу інтерактивні технології, рольові ігри на уроках, роблячи свій урок оригінальним і неповторним. З кожної вивченої статті вчитель бере корисні поради та технології. Результатом самоосвіти є ріст педагогічної майстерності, підвищення якості уроків, занять, реалізація творчого пошуку та педагогічних  ідей.

План роботи методичної ради виконаний повністю.

Рекомендації:

• Скорегувати план роботи методичної ради школи на 2020/2021 навчальний рік

• Організувати неперервне вдосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів.

          • Залучати педагогів до самоосвітньої діяльності.

          • Організувати інформаційно-методичне забезпечення роботи педагогічних

 працівників.

          • Удосконалювати прийоми підвищення педагогічної майстерності через

  оволодіння новими освітніми інноваційними технологіями .

        • Мотивувати педагогічний колектив до участі в міських, обласних семінарах,

             конференціях, інтернет-порталах.

            На початку навчального року в школі  навчалося 176 учня  в 17 класах, з них: 104 учня 1 ступеню, 72 учня П ступеню. На кінець навчального року кількість учнів становить 175, з них: 102 учня 1 ступеню, 73 учня П ступеню. За 2019/2020 н.р. в Чорноморський навчально – виховний комплекс  прибуло 7 учнів з них 5 учнів І ступеню, 2 учня ІІ ступеню; вибуло 8 учнів, з них 7 учнів І ступеню, 1 учень ІІ ступеню.

            Зі 102 учнів 1-4 класів – 27 встигають на 7-12 балів, з 73 учнів 5-9 класів –

11 встигають  на 7-12 балів за 2019/2020 н.р., що становить 15 % в першій ступені;

6 %  в П ступені.

Порівняльна характеристика якості навчально-виховного процесу  Чорноморського навчально – виховного комплексу за І та ІІ семестри 2019/2020 н.р.

 

Класи

Якість, % за І семестр 2019/2020 н.р.

Якість, % за ІІ семестр

 2019/2020 н.р.

1-А

40

33

1- Б

23

23

2-А

0

0

2-Б

69

53

2 -В

40

30

2-Г

0

0

3-А

46

46

3-Б

20

30

3-В

0

0

4

14

20

5-А

8

23

5-Б

0

0

6

20

20

7

0

0

8-А

0

0

8-Б

33

67

9

15

23

 

Результати свідчать про те, що в  3-Б, 4, 5-А, 8-Б , 9 класах протягом року відбулося підвищення якості знань учнів.

            По закінченню навчального року випускним є  один 9-й клас – 14 учнів. З них 3 учня  закінчили на достатньому рівні, що становить 23%; 7 учнів закінчили на середньому  рівні, що становить 54 %. Для 15 учнів Чорноморського навчально – виховного комплексу,  які за станом здоров’я не можуть відвідувати учнівські колективи було організовано педагогічний патронаж. На кінець 2019/2020 навчального року на індивідуальному навчанні навчалося 15 учня, з них: : 4 учня початкової школи за програмою для дітей з тяжкими порушеннями мовлення; 1 учень початкової школи за програмою для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку; 9 учнів старшої школи за програмою із порушеннями інтелектуального розвитку, 1 учень старшої школи за програмою для дітей із тяжкими порушеннями мовлення.

            Кваліфікація педпрацівників знаходиться на достатньому рівні і це дозволяє в

повному обсязі виконати навчально – виховний процес.                                                                                                                                                                                                                                                На протязі навчального року  адміністрацією школи здійснювався контроль за виконанням навчальних програм, якістю навчання, веденням  шкільної документації.

 

            Задачі на 2020/ 2021 навчальний рік:

  • забезпечення повноцінної освіти, враховуючи специфічні особливості дитини;
  • освоєння нових технологій, методик навчання дітей;
  • успішну адаптацію та соціалізацію особливих вихованців до навколишнього світу;
  • охорону життя, здоров’я дитини, створення комфортних емоційно —

        психологічних умов навчання;

  • нарощування загальнокультурної тенденції середньої освіти;
  • підвищення активності батьків в освітній і виховній діяльності.

 

Заступник  директора з НВР                                             В.І. Бурлаченко

 

 

Чорноморський навчально-виховний комплекс

«спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу»

Чорноморської міської ради Одеської області

ПРОТОКОЛ

засідання педагогічної ради ____27.04.2020______

Голова педагогічної ради – Козлова Н.І.., директорка Чорноморського НВК

Секретар – Ляміна Л.А.., вчитель української мови та літератури

Педрада проведена в режимі відео конференції на платформі ZOOM

 

Порядок денний:

1. Про проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року в Чорноморському навчально-виховному комплексі «спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Чорноморської міської ради Одеської області, Козлова Н.І.., директорка Чорноморського НВК

1. СЛУХАЛИ: Козлову Н.І., директорку Чорноморського НВК, яка довела до відома педагогічних працівників рекомендації Міністерства освіти і науки України, а саме лист МОН від 03.04.2020 № 1/9-186 «Про організаційні засади освітнього процесу в спеціальних закладах освіти, закладах освіти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», лист МОН від 16.04.2020 року № 1/9-213 « Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року» та наказ Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 22.04.2020 року № 88/ОД « Про внесення змін до наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації від 11.03.2020 року № 71/ОД» з метою запобігання поширенню корона вірусної хвороби та забезпечення організованого завершення 2019/2020 навчального року в Чорноморському навчально-виховному комплексі «спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Чорноморської міської ради Одеської області в умовах дистанційного навчання

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити заходи щодо забезпечення організованого завершення 2019/2020 навчального року в Чорноморському навчально-виховному комплексі «спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Чорноморської міської ради Одеської області в умовах дистанційного навчання ( додаються)

 

 

 

Голова засідання педагогічної ради- Козлова Н.І

 

Секретар - Ляміна Л.А.

 

Затверджено

Протокол педагогічної ради

Чорноморського НВК від _____27.04.2020_

 

Заходи

щодо забезпечення організованого завершення 2019/2020 навчального року

в Чорноморському навчально-виховному комплексі «спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Чорноморської міської ради Одеської області

в умовах дистанційного навчання

з/п

Заходи

Відповідальна особа

Примітка

1.1

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

1.3

 

 

 

 

 

1.3.1.

 

 

 

1.3.2.

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.

 

 

 

 

 

1.3.4.

 

 

 

 

 

1.4.

 

 

 

1.5.

 

 

 

1.6.

 

 

 

1.7.

 

 

 

 

1.8.

 

 

 

 

1.9

 

 

 

1.10

 

 

1.11

 

 

 

 

1.12

 

 

 

 

 

Організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання, у тому числі планування кількості та обсягу завдань та контрольних заходів, з урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному та фізичному перевантаженню учнів.

Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією.

Провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів, враховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за ІІ семестр. При цьому врахувати індивідуальні освітні можливості здобувачів освіти , а саме:

- для учнів, які мають порушення інтелектуального розвитку (легкого, помірного ступенів, в тому числі з розладами аутичного спектру) основними завданнями є збереження набутих умінь та навичок.

- для учнів з нижчими потенційними можливостями , які потребують постійного супроводу дорослого, розробити завдання на підтримання, збереження та закріплення набутих умінь та навичок, а також завдання розвиваючого характеру згідно Методичних рекомендацій щодо виявлення і подолання труднощів опанування навички читання в учнів загальноосвітніх навчальних закладів

- для учнів з вищим рівнем потенційних можливостей щодо засвоєння знань, розроблювати, адаптувати та модифікувати навчальні програми, з урахуванням можливостей родини та інтересів дитини , використовувати відеоуроки, творчі завдання тощо

- для учнів, які мають порушення інтелектуального розвитку та нижчі потенційні можливості навчальний матеріал на ІV чверть доцільно спланувати як повторення вивченого протягом навчального року;

 

Завершити оформлення шкільної документації, заповнення класних журналів після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень.

Впродовж травня 2020 року отримати інформацію від педагогічних працівників про стан виконання програм з навчальних предметів;

 

Укласти графіки дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань, щоб не перевантажувати учнів та раціонально використовувати робочий час вчителя.

Оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, табелів навчальних досягнень та свідоцтв досягнень завершити до 15 червня 2020 року.

 

Розробити і затвердити графіки видачі випускникам 9-х класів свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання протиепідемічних вимог.

 

Учням 1-8 класів надіслати копії відповідних документів електронною поштою або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020/2021 навчального року.

Своєчасно надати матеріали з питань закінчення 2019/2020 навчального року до відділу освіти.

 

Завершити навчальний рік 29 травня 2020 року відповідно до структури, визначеної Чорноморським НВК на початку 2019/2020 навчального року.

 

З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби масові заходи із залученням учасників освітнього процесу свято Останнього дзвоника та закінчення навчального року не проводити.

 

Забезпечити інформування батьків, учнів, випускників, громадськості з питань закінчення навчального року .

Організувати на початку 2020/2021 навчального року в 2 – 9(10) класах проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за 2019/2020 навчальний рік та планування подальшої роботи із систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020/2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за 2019/2020 навчальний рік .

 

Оформити інформаційні стенди,

сторінки веб-сайту Чорноморського НВК наповнити потрібною інформацією.

Забезпечити підтвердження в Єдиній державній електронній базі з питань освіти повноти, актуальності та достовірності інформації про Чорноморський НВК.

 

 

 

Адміністрація, Класні керівн. 1-9 (10) кл, вчителі-предметники

 

 

Класні керівн. 1-9 (10) кл, вчителі-предметники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністрація

 

 

 

Адміністрація

 

 

 

 

Адміністрація

 

 

Адміністрація

 

 

 

 

Адміністрація

 

 

 

 

 

Адміністрація

 

 

Адміністрація

 

 

Адміністрація

 

Адміністрація

 

 

Пулова О.П., Єгорова Г.М.

 

 

 

Щодо організації оцінювання результатів навчання учнів

в умовах дистанційного навчання

2.1.

 

 

 

 

2.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Для учнів 1 – 2 класів початкової школи застосовувати формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання, яке здійснюється шляхом спостереження за поведінкою учнів в різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.

Навчальні та творчі роботи учнів систематизуються у портфоліо, яке використовується під час оцінювання для відстеження навчального поступу учнів. Спостереження ведеться учителем протягом року та фіксується у щоденниках спостережень або іншим способом, визначеним учителем. В умовах дистанційного навчання під час карантину учитель може відслідковувати динаміку навчального поступу учнів за їх роботами, фотографії яких можуть надсилатися батьками.

Для учнів 2-х класів рекомендовано надсилати завдання для проведення діагностичних робіт, які виконуються учнями на роздрукованих бланках, у зошитах або на окремих аркушах. Результати виконаних робіт фотографуються та надсилаються вчителеві електронною поштою, одним із месенжерів або звичайною поштою. Діагностичні роботи можуть також створюватися вчителем та виконуватися учнями на одній з платформ дистанційного навчання за вибором вчителя.

Завершальне підсумкове оцінювання у 1-2-х класах НУШ здійснюється шляхом заповнення свідоцтва досягнень учнів за результатами виконаних ними робіт та спостережень. Для оцінювання динаміки особистісних досягнень учнів вчитель використовує свої щоденники спостереження, які велися до початку карантину та додатково залучити батьків до заповнення свідоцтва досягнень учнів.

Форми щоденників спостережень, орієнтовні шкали для самооцінювання, бланки свідоцтв досягнень надано у таких документах:

Для учнів 3-4-х класів початкової школи, базової та профільної школи - поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.

2.2.1. Поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, усні співбесіди та опитування тощо. Кількість робіт, які підлягають поточному оцінюванню та передбачають фіксацію оцінки у класному журналі, під час дистанційного навчання варто оптимізувати з метою уникнення перевантаження учнів.

2.2.2. Формувальне оцінювання передбачає надання учням підтримки, коригування засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності. Результати виконаних учнями самостійних робіт використовувати для відзначення їх успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу в умовах дистанційного навчання.

2.2.3. Підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) в умовах карантину здійснювати віддалено, із використанням цифрових технологій для всіх здобувачів освіти, незалежно від форми, за якою вони здобувають освіту.

Підсумкова оцінка за семестр виставляється з урахуванням результатів поточного, тематичного оцінювання, оцінювання різних видів мовленнєвої діяльності, отриманих учнями під час дистанційного навчання та до його початку. Якщо з навчального предмета не передбачено тематичних підсумкових робіт, підсумкова оцінка може виставлятися за результатами поточного оцінювання. Учні, які не мають результатів поточного оцінювання з об'єктивних причин, можуть бути оцінені за результатами проведення семестрової контрольної роботи.

Для забезпечення рівних умов проходження оцінювання всіма учнями рекомендовано запровадити гнучкий графік проведення підсумкових контрольних робіт за ІІ семестр, загальна тривалість якого має становити не менше двох тижнів. Якщо хтось з учнів не має можливості виконати завдання, передбачити для них інший спосіб проходження оцінювання.

2.2.4. Річне оцінювання виставляється з урахуванням результатів оцінювання за перший та другий семестри навчального року.

 

3. Державна підсумкова атестація:

3.1. Відповідно до наказу МОН України від 30 березня 2020 року № 463, зареєстрованого Міністерством юстиції України 09 квітня 2020 року за № 333/34616, учнів 4-х та 9-х класів у 2019-2020 навчальному році звільнено від державної підсумкової атестації. У відповідних документах про освіту робиться запис «звільнений(а)».

3.2 Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» у разі відсутності результатів річного оцінювання та/або державної підсумкової атестації після завершення навчання за освітньою програмою закладу освіти учень має право до початку нового навчального року пройти річне оцінювання та/або державну підсумкову атестацію.

 

4. Підсумкове оцінювання учнів, які здобувають освіту за індивідуальною формою

4.1. Підсумкове оцінювання учнів, які здобувають освіту за однією з індивідуальних форм (педагогічний патронаж, сімейна (домашня), екстернат) у 2019-2020 навчальному році здійснюється з використанням технологій дистанційного навчання .

4.2. Учні 4-х та 9-х класів, які здобувають освіту за формами педагогічного патронажу, екстернату, сімейною (домашньою) формою, звільняються від ДПА та проходять лише річне оцінювання.

 

5.Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування та переведення здійснюється відповідно наказу Міністерства освіти та науки України від 01.08.2018  № 831 «Про затвердження орядок зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу»

освіти. Зарахування до Чорноморського НВК здійснюється відповідно до наказу, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників (далі - батьки) чи повнолітньої особи, поданої особисто, на електронну пошту та ( або) заказним листом без проведення конкурсного відбору.

 

 

 

 

 

Директор Чорноморського НВК     Козлова Н.І.


 


  

24 грудня 2019 року в нашому закладі пройшов семінар для вчителів початкових класів на тему: "Методи і прийоми критичного мислення ", в якому приймали участь Верис К.В. з майстер-класом гра- квест з "Українська мова" 2 клас,  Єгорова Г.М. урок з музичного мистецтва у 4 класі, Філіпова Л.М. з майстер-класом "Метод трьох стільців Волта Діснея" для вчителів та Шимбуєва Г.С. - уроком з російської мови у 2 класі.

 


 

Педагогічна рада 11 січня 2020 року