Чорноморський навчально-виховний комплекс "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу" Чорноморської міської ради Одеської області

  

Статут закладу

 

Додаток 1

до рішення Чорноморської міської ради Одеської області

 

СТАТУТ

 

Чорноморського навчально-виховного комплексу

«спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу»

Чорноморської міської ради Одеської області (в новій редакції)

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   

1.1. Чорноморський навчально-виховний комплекс «спеціальна загальноосвітня школа     І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Чорноморської міської ради Одеської області  (далі – НВК  м. Чорноморська або НВК), створений Чорноморською міською радою Одеської області (далі – засновник) згідно з законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», Положенням про дошкільний навчальний заклад,  Положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

 

1.2.  Чорноморський навчально-виховний комплекс «спеціальна загальноосвітня школа     І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Чорноморської міської ради Одеської області є загальноосвітнім навчальним закладом комунальної форми власності територіальної громади міста Чорноморська, який підзвітний і підконтрольний Чорноморській міській раді, виконкому Чорноморської міської ради та підпорядкований відділу освіти Чорноморської міської ради.

 

1.3. Чорноморський навчально-виховний комплекс «спеціальна загальноосвітня школа     І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Чорноморської міської ради Одеської області  є правонаступником Іллічівського навчально-виховного комплексу «спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів інтенсивної педагогічної корекції – дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Іллічівської міської ради Одеської області.

 

1.4. Чорноморський навчально-виховний комплекс «спеціальна загальноосвітня школа     І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Чорноморської міської ради Одеської області  у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, іншими законодавчими і нормативними актами Президента України, Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, рішеннями і розпорядженнями Одеської обласної державної адміністрації, Чорноморської міської ради і її виконавчого комітету, міського голови, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, наказами відділу освіти Чорноморської міської ради, а також цим Статутом.

 

1.5. Чорноморський навчально-виховний комплекс «спеціальна загальноосвітня школа     І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Чорноморської міської ради Одеської області  є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку зі своїм найменуванням, штамп, ідентифікаційний код та інші атрибути юридичної особи.

 

1.6. Чорноморський навчально-виховний комплекс «спеціальна загальноосвітня школа                  І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Чорноморської міської ради Одеської області  є неприбутковим закладом.

        За рішенням засновника бухгалтерський облік в НВК здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Чорноморської міської ради.

 

1.7. Контроль за дотриманням положень наявного Статуту, ефективністю використання, збереження закріпленого за НВК майна, координацію усіх видів діяльності НВК власник (засновник) здійснює в особі  відділу освіти Чорноморської міської ради Одеської області.

1.8. Офіційним найменуванням НВК є:

- повна назва:  “ Чорноморський навчально-виховний комплекс «спеціальна загальноосвітня            

                            школа  І-ІІ  ступенів – дошкільний   навчальний  заклад  компенсуючого

                            типу»  Чорноморської  міської  ради Одеської області”.

- коротка назва: “НВК м. Чорноморська”.

 

1.9. Місцезнаходження НВК м. Чорноморська і поштова адреса: 68001, Україна, Одеська область,  м. Чорноморськ, вулиця Пляжна, 3.

 

 1. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Чорноморський  навчально-виховний комплекс «спеціальна загальноосвітня школа          І-ІІ ступенів  – дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Чорноморської міської ради Одеської області створюється з метою забезпечення реалізації права громадян територіальної громади м. Чорноморськ з особливими освітніми потребами, на здобуття дошкільної та загальної освіти, задоволення їх потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, забезпечення соціально-психологічної реабілітації і трудової адаптації, вихованні загальнолюдських цінностей, громадянської позиції.

2.2. Основними завданням  НВК м. Чорноморська є :

 • створення умов для здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, що проживають на

території Чорноморської міської ради, дошкільної та загальної (неповної) середньої освіти в обсязі державних стандартів освіти (здобуття ними соціально необхідного мінімуму обов’язкових вимог до рівня і обсягу неповної загальної середньої освіти);

 • здійснення індивідуального і диференційного підходу у навчанні та вихованні дітей з

урахуванням характеру порушення здоров’я;

 • забезпечення соціальної адаптації дітей, одержання ними необхідних знань і навичок та
 • формування готовності до самостійного життя, бажання продовжувати освіту;
 • формування свідомого ставлення до свого здоров’я та  інших громадян як найвищої

соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, набуття ними навичок здорового способу життя;

 • створення умов для різнобічного розвитку дітей дошкільного віку і шкільного віку,

формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання громадянина – патріота України, а саме виховання в учнів поваги до Конституції

України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв,

державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

2.3. НВК м. Чорноморська несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-  безпечні умови освітньої діяльності;

-  дотримання державних стандартів освіти;

-  дотримання вимог законодавчих і нормативних документів в галузі освіти;

-  дотримання фінансової дисципліни.

2.4. НВК м. Чорноморська самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та Статутом НВК м. Чорноморська.

2.5. НВК м. Чорноморська має право:

 • користуватися пільгами, які передбачені державою;
 • проходити в установленому порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням

із відділом освіти;

 • організовувати індивідуальне навчання окремих учнів з вадами фізичного і розумового

розвитку у відповідності з вимогами діючого Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах.

 • визначати варіативну частину робочого навчального плану;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні

робочі навчальні плани;

 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами

проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

 • визначити зміст плану роботи НВК м. Чорноморська на навчальний рік і оздоровчий період,

при умові його схвалення педагогічною радою, затвердження директором НВК                         м. Чорноморська та погодження відділом освіти;

 • формувати штатний розклад за погодженням з відділом освіти, встановлювати різні форми

матеріального заохочення співробітників в межах власного кошторису;

 • запрошувати до роботи спеціалістів на договірних (контрактних) умовах;
 • надавати додаткові освітянські послуги, які не визначені програмою в межах гранично

допустимого навантаження дитини, залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від цієї діяльності;

 • розвивати власну матеріально-технічну базу, залучати і спрямовувати кошти на її розвиток;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку,

визначеному законодавством України;

 • встановлювати власні традиції, розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку,

правила для учнів, що не суперечать законодавству України.

       За погодженням з засновником можуть бути визначені інші права  НВК м. Чорноморська, які не суперечать діючому законодавству України.

2.6. Взаємовідносини НВК м. Чорноморська з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

 1. СТРУКТУРА НВК ТА ЙОГО КОМПЛЕКТУВАННЯ

3.1. НВК м. Чорноморська складається з двох підрозділів: дошкільного та шкільного.

3.2. Дошкільний підрозділ НВК м. Чорноморська забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітям від 3 до 6(7) років (в подальшому також – вихованцям), з особливими освітніми потребами, відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. В його складі можуть функціонувати групи компенсуючого типу для дітей: зі зниженим слухом; зі зниженим зором; з порушеннями мови; з порушеннями опорно-рухового апарату; з порушеннями розумового розвитку за наявності дитячих контингентів та відповідної матеріально-технічної бази, фахівців-дефектологів.

Порядок комплектування НВК на навчальний рік визначається відповідним рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради з дотриманням вимог чинного законодавства.

Порядок зарахування та протипоказання для зарахування дітей в НВК м. Чорноморська визначаються  згідно чинного законодавства України.

3.3. Шкільний підрозділ НВК м. Чорноморська створює умови для рівного доступу дітям з особливими потребами до загальної базової середньої освіти та забезпечує інтенсивну педагогічну корекцію зазначеної категорії. Він здійснює свою діяльність згідно діючого Положення про спеціальну загальноосвітню школу .

   До складу шкільного підрозділу НВК м. Чорноморська входять підготовчий клас, 1-9 класи, а також групи продовженого дня. Комплектування класів здійснюється НВК за погодженням з відділом освіти Чорноморської міської ради на підставі висновків психолого-медико-педагогічної комісії (ПМПК).

3.4. За наявності дитячих контингентів, матеріально-технічної бази та учителів – дефектологів НВК може мати спеціальні класи (групи)  для дітей інших нозологій за умови наявності відповідного кадрового забезпечення та матеріально-технічного забезпечення їх навчання за адекватними формами, методами, навчальними програмами.

3.5. Для дітей 6 (7) років з особливими освітніми потребами, які не отримали відповідної дошкільної підготовки, або не готові до навчання з інших обставин у закладі можуть функціонувати підготовчі класи.

3.6. Шкільний підрозділ НВК м. Чорноморська забезпечує індивідуальною формою навчання дітей з особливими освітніми потребами, з числа жителів території Чорноморської міської ради, згідно чинного законодавства України, відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання.

3.7. За рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у НВК м. Чорноморська може зменшуватись або збільшуватись залежно від контингенту дітей, за наявності навчально-матеріальної бази, на підставі нормативів наповнюваності груп, класів, затверджених МОН України.

3.5. Прийом дітей до НВК м. Чорноморська здійснюється, як правило, до початку навчального року. Зарахування їх здійснюється наказом директора, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, висновків психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК) та лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), згідно направлення відділу освіти Чорноморської міської ради.

Для зарахування дитини  необхідно також надати :

 • медичну карту дитини (форма № 026/0);
 • результати медичного обстеження з основних захворювань;
 • медичну довідку про епідеміологічне оточення та про щеплення;
 • особову справу учня та характеристику з попереднього місця навчання;
 • свідоцтво про народження дитини (оригінал і копію);
 • довідку з місця проживання дитини.

Дітям з тяжкими порушенням мови рекомендовано мати висновок сурдолога.

    До підготовчого класу шкільного підрозділу приймаються діти 6-7-річного віку. Допускається перевищення віку дітей на 1-2 роки.

3.6. Учні і вихованці НВК м. Чорноморська  відповідно до п. 4 ст. 37 Закону України «Про освіту» утримуються у закладі за рахунок держави. Грошове та матеріальне забезпечення здійснюється за нормами утримання учнів у спеціальних  загальноосвітніх школах та дошкільних начальних закладах компенсуючого типу, які встановлюються Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров’я України.

3.7. Відрахування дитини з НВК м. Чорноморська може здійснюватись :

 • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • після проведеної успішної педагогічної корекції розвитку, за рішенням педагогічної ради НВК м. Чорноморська на підставі висновку міської ПМПК або ЛКК.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1.  НВК м. Чорноморська планує свою роботу самостійно. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес є навчальний план, який складається з окремих навчальних планів дошкільного та шкільного підрозділів НВК м. Чорноморська. Робочий навчальний план НВК схвалюється педагогічною радою, затверджується директором НВК м. Чорноморська і погоджується з відділом освіти Чорноморської міської ради. 

     Навчальний план шкільного підрозділу НВК м. Чорноморська складається на основі розроблених МОН України базових варіантних планів із конкретизацією шкільного компонента освіти.

     Для учнів зі значними прогалинами у знаннях учителі складають індивідуальні навчальні плани.

     Навчальний план дошкільного підрозділу НВК м. Чорноморська  складається на навчальний рік та період оздоровлення на основі вимог державної програми з урахуванням Базового компоненту дошкільної освіти. План роботи дошкільного підрозділу НВК на оздоровчий період погоджується з територіальним органом ДСЕС України.

4.2. Навчальний рік починається 01 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року.  Період з 01 червня до 31 серпня - оздоровчий період.

     НВК м. Чорноморська працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

    Щоденний графік роботи дошкільного підрозділу НВК м. Чорноморська визначається денним 10-годинним режимом перебування дітей:

     початок роботи  – 07.30 та  закінчення роботи  – 17.30.

     Щоденний графік роботи  шкільного підрозділу  НВК м. Чорноморська визначається відповідно до розкладу навчальних занять на семестр, який погоджується з профспілковим комітетом та затверджується директором НВК.

     Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у НВК м. Чорноморська проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів, обдарувань.

     Тривалість уроків у НВК м. Чорноморська становить:

- у  групах ДНЗ - 30 хвилин,

- у перших класах – 35 хвилин,

- у 2-4 класах – 40 хвилин, 

- у 5-9 класах – 45 хвилин.

       Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти Чорноморської міської ради та територіальним органом ДСЕС України.        

4.3. Питання переведення учнів в межах НВК м. Чорноморська вирішується педагогічною радою на підставі висновків шкільної ПМПК. Питання переведення учнів в іншу школу вирішується педагогічною радою НВК на підставі висновків міської ПМПК. Після закінчення навчання у шкільному підрозділі НВК м. Чорноморська учні одержують документ про освіту встановленого  зразка.

4.4. Навчально-виховний процес в НВК м. Чорноморська спрямований на забезпечення загального розвитку дітей, оздоровлення та соціальну адаптацію, здійснюється диференційовано з урахуванням структури дефекту, психофізичного стану, індивідуальних особливостей і можливостей дітей.

      Навчально-виховний процес в НВК м. Чорноморська будується на педагогічно обґрунтованому виборі педагогами змісту, форми і методів навчання і виховання, які забезпечують одержання учнями необхідних знань і змін, корекцію порушень їх психофізичного розвитку, підготовку до самостійного життя і праці в суспільстві.

      Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф МОН України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. Навчання і виховання учнів здійснюється за загальноосвітніми програмами і підручниками масових шкіл, крім учнів, які навчаються індивідуально за програмами для дітей з порушеннями розумового розвитку.

4.5. До навчального плану включаються корекційно-розвивальні заняття, які складаються  з корекції розвитку, розвитку мовлення та ритміки. Крім того, до кожного уроку учителями добираються корекційні вправи або ігри з предметів на повторення, закріплення навчального матеріалу, усунення недоліків в його опануванні учнями.

     НВК м. Чорноморська планує та проводить корекційно-відновлювальні заняття з предметно-практичного навчання, ЛФК, логопедії, ритміки, соціально-побутової та просторової орієнтації, розвитку світосприйняття та комунікативної діяльності, формування мови і вимови  з метою корекції первинних і вторинних порушень, розширення досвіду соціально-психологічної адаптації та трудової реабілітації. Корекційні заняття проводять вчителі класу та спеціалісти-дефектологи як індивідуально, так і групами, залежно від особливостей розвитку учнів та труднощів навчання.

    Корекція розвитку у початкових класах передбачає корекцію та розвиток уяви, мислення, пам’яті, уваги, сприймання, спілкування тощо. 

    Корекція розвитку в 5-9 класах передбачає підготовку учнів до комунікативних відношень з навколишнім середовищем, розвиток умінь у спілкуванні з однолітками та дорослими, можливостей самостійно справлятися зі своїми психологічними проблемами.

    Розвиток мовлення передбачає логопедичну корекцію, опанування усним та писемним мовленням.

    Ритміка сприяє розвитку постаті, координації рухів, моторики, просторових  уявлень, почуття ритму, музичності.

    Крім того, проводиться корегуюча гімнастика для корекції відхилень у фізичному розвитку дітей. Групи комплектуються за медичними показниками після основного комплектування класів.

4.6. Щотижня з усіма учнями проводиться розвантажувальний день, який передбачає спортивні заходи на повітрі, походи, відвідування виставок, заняття музикою та співами, різними видами мистецтв.

4.7. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно  до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням  корекційних, психофізичних і педагогічних вимог, а також індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання у підготовчому та першому класах не задаються. Письмові домашні завдання у початкових класах не обов’язкові .Вони можуть задаватися з урахуванням корекційних,  психофізичних і педагогічних вимог та індивідуальних особливостей кожного учня. 

4.8. У випадках, коли учні мають ускладнені форми порушення розумового розвитку і не можуть освоїти програму з окремих предметів, педагогічна рада НВК м. Чорноморська  за поданням шкільної ПМПК може прийняти рішення про переведення їх на навчання за індивідуальним планом. Подальша форма навчання визначається на підставі їхньої успішності.

4.9. Трудове навчання і виховання, профорієнтація передбачає систему трудотерапії, спрямовану на відновлення, компенсацію і розвиток трудових умінь та навичок, які є основою для професійної підготовки. Трудове навчання будується з врахуванням  можливостей та інтересів учнів, може мати форму професійного навчання. Воно здійснюється у навчально-виробничих майстернях під постійним медичним наглядом і суворим дотриманням правил  техніки безпеки. Для занять з професійного і трудового навчання клас ділиться на 2 групи. Комплектування груп здійснюється з урахування психофізичного розвитку і рекомендацій лікарів.

4.10. Визначення рівня досягнень у навчанні учнів в НВК м. Чорноморська  здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень учнів у навчанні. У першому і другому класах відбувається вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік.

4.11. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома         учнів та їх батьків класним керівником.

4.12. При переведенні учнів з початкової до основної школи НВК  передусім беруться до уваги  досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з російської мови, української мови, читання, математики.

4.13. Державна підсумкова атестація учнів шкільного підрозділу НВК м. Чорноморська проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України про освіту.

4.14.  Учням, які закінчили певний ступінь НВК м. Чорноморська, видається відповідний  документ про освіту:

 • по закінченні початкової школи – табель успішності;
 • по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту.

4.15. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються різні форми морального і         матеріального заохочення, у межах коштів, передбачених на ці цілі.

4.16. В НВК м. Чорноморська  створюються та функціонують методичні осередки для удосконалення професійної майстерності та обміну передовим педагогічним досвідом (вихователів дитячого садка, класних керівників, учителів), спеціалістів різного профілю, медичні об’єднання, шкільна ПМПК та інші.

4.17. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу здійснюється практичним психологом. 

     Соціально-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу здійснюється  соціальним  педагогом.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПСИХОЛОГО - МЕДИКО- ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМІСІЇ

5.1.  Психолого-медико-педагогічна комісія НВК м. Чорноморська  (далі ПМПК) діє з метою виявлення особливостей дітей, рівня їх індивідуального розвитку, визначення адекватних умов навчання, виховання, корекції, реабілітації, працевлаштування. ПМПК підпорядкована директору НВК м. Чорноморська  та підзвітна  міській  психолого-медико-педагогічній консультації.

5.2. ПМПК організує свою діяльність і веде необхідну документацію згідно Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію.

5.3. Основними завданнями ПМПК є:

5.3.1. Обговорення і визначення рівня психічного розвитку дитини, рівня знань і пізнавальних можливостей дітей дошкільного і шкільного віку на початок та на кінець навчального року з метою вибору адекватних умов навчання кожного з них у тому чи іншому класі (групі). Особливо детальному вивченню  підлягають учні, які  не засвоюють програму. У випадку виявлення невідповідності направлення дитини до НВК, готує документи на розгляд міської

ПМПК з обґрунтованими рекомендаціями відносно переводу до іншого типу  навчально-виховного закладу системи освіти чи соціального захисту населення.

5.3.2.  Проведення в кінці кожної чверті моніторингу успіхів у навчанні   дітей, направлених в НВК м. Чорноморська  з діагностичною метою. Після закінчення терміну  діагностики направляє дитину на міську ПМПК з документально обґрунтованими рекомендаціями про доцільність навчання  в НВК м. Чорноморська.

5.3.3. Проведення в кінці кожного півріччя моніторингу успіхів у навчанні дітей, які навчаються за індивідуальною програмою, та підготовка на підставі проведеного аналізу результатів моніторингу пропозицій педагогічній раді щодо визначення програми та оптимальної методики навчання зазначеної категорії учнів (вихованців).

5.3.4. Визначення найбільш адекватного профілю трудового навчання для учнів НВК                        м. Чорноморська, комплектування навчальних груп з урахуванням можливостей кожного учня і реальних перспектив працевлаштування.

5.3.5. Проведення протягом року не менше двох конференцій з питань розгляду найбільш складних випадків діагностики, планування корекційної роботи, вироблення єдиних вимог до дитини з боку педагогічного колективу і сім’ї, перспективне прогнозування. Конференція проводиться за участю дитячого лікаря (психіатра, невропатолога, педіатра, отоларинголога), педагога-дефектолога, логопеда, психолога, вихователя.

5.3.6. Надання консультативної допомоги батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, лікарям з питань виховання, навчання, корекції і лікування дітей з відхиленнями у розвитку, з порушеннями поведінки.

5.3.7. Підготовка для розгляду на педагогічній раді документів і пропозицій щодо переведення до загальноосвітніх шкіл дітей, навчальна діяльність яких зазнала стійких позитивних змін.

5.4. Засідання  ПМПК проводяться не рідше одного разу на місяць, а під час проведення комплектування НВК (травень-серпень) – за потребою. На час роботи ПМПК її члени звільняються від інших додаткових робіт в НВК м. Чорноморська.

5.5. ПМПК веде:

- журнал обліку обстежених дітей;

- протокол засідання (нарад, конференцій) комісії з наслідками (висновками) обстеження дітей всіма спеціалістами і рекомендаціями;

5.6. Всі рішення  ПМПК затверджуються педагогічною радою НВК м. Чорноморська.

5.7. До складу  ПМПК входять:

- голова – заступник директора з навчально-виховної роботи (дефектолог);

- заступник голови – лікар психоневролог;

- секретар – учитель-дефектолог початкових класів.

- дефектолог;

- логопед;

- психолог;

- соціальний педагог;

- учитель трудового навчання;

- вихователь дошкільного підрозділу НВК.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

6.1. НВК м. Чорноморська  забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів і норм, затверджених відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

6.2. Харчування дітей дошкільного і шкільного підрозділів організується на базі харчоблоку і їдальні НВК м. Чорноморська  у відповідності з вимогами Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах.

6.3. У дошкільному підрозділі НВК м. Чорноморська  встановлене триразове харчування дітей. У шкільному підрозділі НВК м. Чорноморська  форми і кратність харчування залежить від тривалості перебування в ньому учнів.

6.4. Забезпечення продуктами харчування  НВК м. Чорноморська  здійснюється торговельними організаціями, що постачають необхідну номенклатуру продуктів згідно укладених з відділом освіти Чорноморської міської ради договорів. Умови постачання та якість продуктів контролюються зацікавленими сторонами і повинні відповідати вимогам санітарно-гігієнічних правил і норм та стандартам якості.

6.5.  Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника НВК м. Чорноморська.

     Контроль за дотриманням законодавства за якістю і безпекою продукції, додержанням норм і правил, установлених для закладів ресторанного господарства (їдальні і харчоблоку) здійснюють органи виконавчої влади та місцевого самоврядування в межах компетенції, наданої чинним законодавством.

     Згідно із Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" нагляд за дотриманням вимог санітарних норм у стандартах та інших нормативно-технічних документах, відповідністю продукції харчування в НВК м. Чорноморська  вимогам безпеки для здоров'я і життя дітей здійснюють виключно органи, установи і заклади державної санітарно-епідемічної служби.

 Результати перевірок організації харчування в НВК м. Чорноморська  повинні відображатись у контрольному журналі з наступним обговоренням їх на педагогічній раді НВК.

 

 1. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДОПОМОГИ І ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ

7.1. Медичне обслуговування дітей НВК м. Чорноморська  здійснюється штатними та спеціально закріпленим за НВК м. Чорноморська медичними працівниками                                   територіальної медичної установи, що організовують проведення лікувально-профілактичних заходів та відновлювального лікування, здійснюють контроль та державний нагляд за якістю харчування дітей, фізичними навантаженнями навчальних занять і відпочинку, комплексом заходів із фізичного виховання дітей, профілактикою травматизму, дотримання протиепідемічних правил, санітарно-гігієнічного режиму.

     Лікувально-профілактична, відновлювальна і санітарно-гігієнічна робота здійснюється лікарями спеціалістами: психоневрологом (психіатром), педіатром, стоматологом та медичним персоналом.

7.2. Лікувально-профілактичні заходи передбачають профілактику соматичних захворювань, підтримання належного рівня психічної активності і працездатності, контроль за фізичним розвитком дітей. З цією метою застосовується тривала “підтримуюча” терапія медичними препаратами.

Здійснюється ряд заходів профілактики посилення основного дефекту:

- специфічна терапія, спрямована на запобігання декомпенсації хворого організму;

- допомога педагогам у дозуванні навантажень.

7.3. Два рази на рік проводяться поглиблені медичні огляди всіх дітей. Результати їх заслуховуються на педагогічних радах.

  Діти з хронічними захворюваннями знаходяться під постійним наглядом медичних спеціалістів медичного закладу.

7.4.  Лікувально-відновлювальна робота ведеться за напрямками: посилена медична корекція основного дефекту; терапія загальних  нервово-психічних відхилень.

     При проведенні лікувально-відновлювальної роботи НВК м. Чорноморська  користується консультуванням у спеціалізованих медичних закладах.

7.5. Медичні і педагогічні працівники під час занять та в позаурочний час здійснюють клінічне спостереження дітей. Для визначення індивідуального підходу до дитини узагальнюються  дані медичного і психолого-педагогічних спостережень. На їх основі уточнюється режим навчання. Результати динамічного, медичного й психолого-педагогічного спостережень   обговорюються на систематичних медико-педагогічних оглядах дітей.

7.6. З урахуванням фізичних та інтелектуальних можливостей дітей лікарі спільно з  педагогами приймають обґрунтовані рішення щодо профілів трудового навчання в НВК                   м. Чорноморська, реальних можливостей працевлаштування випускників чи форм подальшого професійного навчання.

7.7. Медичний персонал систематично ознайомлює педагогічних працівників, батьків з наслідками поглибленого медичного огляду, санітарним режимом НВК, клінічними проявами аномалій розвитку, особливостями навчання й поведінки аномальної дитини, здійснює роботу з санітарно-гігієнічного виховання дітей.

7.8. НВК м. Чорноморська  надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

Для здійснення лікувально-оздоровчої та корекційно-відновлювальної роботи згідно з навчальним планом у НВК м. Чорноморська  обладнуються відповідні кабінети та приміщення: терапевтичний, фізіотерапії, логопедичний, стоматологічний кабінети, спортивний зал та спортивний майданчик, приміщення для ЛФК, фітолікування, масажу і роботи на тренажерах, кабінет ручної праці для початкових класів, кабінет психологічного розвантаження, кабінет для роботи психолога і соціального педагога.

7.9. Консультативну, методичну допомогу і керівництво організацією лікувально-відновлювальної роботи у НВК м. Чорноморська  здійснює  лікувальний заклад.

 

 1. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

8.1. Учасниками навчально-виховного процесу у закладі є:

- діти дошкільного підрозділу;

- учні шкільного підрозділу;

- директор НВК і його заступники;

- педагогічні працівники;

- психолог, соціальний педагог, бібліотекарі;

- медичні працівники;

- обслуговуючий і допоміжний персонал;

-  батьки або особи, які їх замінюють;

- представники громадськості.

8.2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Положення про спеціальну загальноосвітню школу–інтернат (школу, клас) України для дітей з порушеннями фізичного або розумового розвитку та цим Статутом.

8.3. Діти дошкільного підрозділу і учні шкільного підрозділу НВК м. Чорноморська  мають право:

 • на безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;
 • брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках за інтересами тощо;
 • на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров’ю,   моральному та духовному розвитку;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 • на вільне вираження поглядів, переконань, на моральне та матеріальне заохочення відповідно до Положення про заохочення;
 • матеріальну допомогу в разі необхідності з фонду всеобучу та спецфондів НВК                      м. Чорноморська.

8.4.  Діти дошкільного підрозділу і учні шкільного підрозділу НВК м. Чорноморська  мають право:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати       загальнокультурний рівень;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку НВК                                   м. Чорноморська;
 • дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 • дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності,  не заборонених чинним законодавством;
 • дотримуватися правил особистої гігієни та охайності зовнішнього вигляду.

8.5. Педагогічними працівниками НВК м. Чорноморська  можуть бути особи з високими моральним якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної   підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки. При прийомі на посаду перевага надається особам, які мають вищу дефектологічну або корекційну освіту, а також вищу педагогічну освіту за спеціальною перепідготовкою, підтверджену відповідним документом. 

8.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників,         інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами          України «Дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

     Педагогічні працівники приймаються на роботу до НВК м. Чорноморська  начальником  відділу освіти Чорноморської міської ради за поданням директора НВК, інші працівники приймаються на роботу директором НВК м. Чорноморська.

8.7. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи  з дітьми,
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
 • на проведення позачергової атестації з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи НВК м. Чорноморська  ;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності.

8.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку НВК м. Чорноморська, умови контракту чи трудового договору;
 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виховувати в учнів повагу до жінки, батьків, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • виконувати накази і розпорядження керівництва НВК м. Чорноморська, органів управління освітою;
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • поєднувати навчально-виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи при цьому інноваційні технології освіти;
 • проводити науково-дослідницьку роботу, залучаючи до неї учнів.

8.9. Працівники НВК м. Чорноморська  у відповідності до статті 26 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять безоплатні медичні огляди в Чорноморській басейновій лікарні на водному транспорті, згідно графіку, погодженого лікарнею та відділом освіти Чорноморської міської ради.

8.10. Педагогічні працівники підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

8.11. Права і обов’язки медичних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку НВК.

8.12. За успіхи у роботі для учасників навчально-виховного процесу встановлюються форми морального і матеріального заохочення згідно зі статтями 53, 57 Закону України „ Про освіту” та Угодою між відділом освіти Чорноморської міської ради та Чорноморською міською організацією Профспілки працівників освіти і науки України.

8.13. Працівники НВК, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку НВК м. Чорноморська, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8.13. Батьки та особи, що їх замінюють, мають право:

 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах;
 • обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатись до органів управління освітою, керівництва НВК м. Чорноморська  і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази НВК м. Чорноморська  ;
 • вибирати і відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

8.14.  Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;
 • виховувати у дітей дбайливе ставлення до шкільного та державного майна та у випадку його навмисного псування – відшкодовувати нанесені збитки;
 • постійно цікавитись станом навчання і поведінки своїх дітей та систематично відвідувати батьківські збори;
 • поважати професійну гідність працівників НВК м. Чорноморська ;
 • приймати посильну участь у підготовці НВК м. Чорноморська до нового навчального року.
  1. Представники громадськості мають право:
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в НВК;
 • сприяти роботі учнівських об’єднань, гуртків  за інтересами, спортивних секцій;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню НВК;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.
  1. Представники громадськості зобов’язані дотримуватись Статуту НВК                           м. Чорноморська, виконувати накази та розпорядження керівництва НВК м. Чорноморська, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

 1. УПРАВЛІННЯ НВК

9.1. Управління НВК м. Чорноморська здійснюється відділом освіти Чорноморської міської ради. Безпосереднє керівництво роботою НВК м. Чорноморська  здійснює його керівник – директор.

9.2. Призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням Чорноморської міської ради Одеської області.

    На посаду директора НВК м. Чорноморська  призначається особа, яка має відповідну вищу дефектологічну освіту, не нижче освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи не менше 5 років та стаж керівної роботи не менше 3 років.

9.3.  Директор НВК м. Чорноморська:  

 1. Забезпечує  реалізацію державної освітньої політики, діє від імені НВК                                м. Чорноморська, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами в межах своєї компетенції;
 2. Розпоряджається в установленому законодавством порядку майном   НВК,
 3. Подає до відділу освіти для затвердження структуру і  штатний розпис НВК з дотриманням чинного законодавства;
 4. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників НВК м. Чорноморська (крім педагогічних);
 5. Подає начальнику відділу освіти подання щодо прийому на роботу та звільнення  педагогічних працівників, а також своїх заступників;
 6. Організовує навчально-виховний, корекційно-відновлювальний процеси, здійснює контроль за його ходом та наслідками, відповідає за якість та ефективність роботи закладу, за дотриманням вимог охорони дитинства і праці, створює необхідні умови для розвитку дітей, спрямовані на максимальну корекцію недоліків психофізичного розвитку, їх соціальної адаптації;
 7. Видає у межах своєї компетенції накази, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу, контролює їх виконання;
 8. За погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки всіх працівників НВК;
 9. Створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку і застосування ними ефективних форм і методів навчання, виховання та реабілітації;
 10. Організовує і спрямовує роботу педагогічних працівників з психолого-медико-педагогічного вивчення дитини, здійснення єдності навчально-виховного режиму, лікувально-відновлювальної корекційної роботи;
 11. Контролює відповідність застосування форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 12. Відповідає за прийом дітей до НВК м. Чорноморська  згідно з медичними показаннями і правильне комплектування класів;
 13. Відповідає за створення необхідних санітарно-побутових умов для учнів і вихованців, обладнання НВК м. Чорноморська  навчальним, медичним, корекційним обладнанням;
 14. Затверджує режим дня, який забезпечує правильне поєднання навчання, праці і відпочинку, раціональне харчування, а також необхідний охоронно-педагогічний режим;
 15. Контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 16. Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 17. Здійснює постійний зв’язок дошкільного і шкільного підрозділів НВК                             м. Чорноморська;
 18. Організовує різні форми співпраці з батьками, або особами, які їх замінюють;
 19. Щороку звітує про навчально-виховану, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність НВК м. Чорноморська  на конференції;
 20. Забезпечує під час ведення діловодства дотримання вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про захист персональних даних», в тому числі, одержання згоди фізичних осіб на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення) персональних даних фізичних осіб, які є працівниками НВК.

 

9.4. Заступники директора НВК м. Чорноморська  з навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи  призначаються з числа осіб, які мають вищу дефектологічну освіту і стаж роботи з даною категорією дітей.

Заступник директора НВК м. Чорноморська  з виховної роботи призначається з числа осіб, які мають вищу педагогічну освіту і стаж роботи з даною категорією дітей.!!!!!!!!!!

Крім виконання обов’язків, передбачених статутом НВК:

9.5. Заступник директора з навчально-виховної роботи:

- організовує роботу педагогічного персоналу щодо навчання учнів з урахуванням пізнавальних і фізичних  можливостей учнів;

- відповідає за виконання спеціальних навчальних планів та програм, організовує методичну роботу з навчальних предметів і забезпечує єдність навчання, виховання, лікування і корекційної роботи;

- здійснює контроль за успішністю учнів, ефективністю їх навчання;

9.6. Заступник директора з виховної роботи:

- організовує виховну роботу в НВК м. Чорноморська  і несе відповідальність за її корекційну спрямованість;

- організовує методичну роботу серед вихователів;

- контролює виконання виховних планів роботи;

- забезпечує виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

9.7. Заступник директора з корекційно-відновлювальної роботи:

- координує корекційно-відновлювальну роботу дошкільного і шкільного підрозділів НВК;

- організує методичну роботу серед вчителів індивідуальної форми роботи з дітьми;

- організує і  контролює дотримання загального і мовного режиму, проведення корекційно-відновлювальних занять з предметно-практичного навчання, ЛФК, логопедії, ритміки, соціально-побутової та просторової орієнтації, розвитку світосприйняття та комунікативної діяльності, формування мови і вимови.

9.8. В  НВК м. Чорноморська  утворюється постійно діючий дорадчий, колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор. Крім педагогічних працівників до її складу входять: лікарі, бібліотекар, голова ради і батьківського комітету .

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб закладу. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд усі питання, пов’язані з навчально-виховним, відновлювальним, лікувально-оздоровчим процесом. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, і, як правило, становить не менше  4 засідань на рік.

9.9. У НВК м. Чорноморська  можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

9.10. Вищим органом громадського самоврядування НВК м. Чорноморська є конференція, що скликається не менше одного разу на рік. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівники НВК – зборами трудового колективу;
 • учні навчального закладу – класними зборами;
 • батьки – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів – 15 чоловік. Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Право скликати конференцію мають голова ради НВК м. Чорноморська, учасники конференції, якщо за це висловилось не менше третини, директор НВК, засновник.

      Конференція:

 • обирає раду НВК м. Чорноморська , її голову, встановлює термін їх повноважень;
 • заслуховує звіти НВК м. Чорноморська  та голови ради;
 • розглядає питання навчально-виховної, методичної, фінансової роботи;
 • приймає рішення про стимулювання праці педагогічних працівників.

 

 1. У період між конференцією діє рада НВК м. Чорноморська. Рада працює за планом, що затверджується конференцією.

   Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

   Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора НВК                           м. Чорноморська, засновника, а також членами ради (не менше 1/3 загальної кількості членів ради).

   Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

   У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

   Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту НВК м. Чорноморська, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

   У разі незгоди адміністрації НВК м. Чорноморська з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

   До складу комісії входять директор, голова ради, голова профспілкового комітету, голова учнівського самоврядування НВК м. Чорноморська, предстаник відділу освіти.

9.12.    Очолює раду НВК м. Чорноморська  голова, який обирається із складу ради.

   Голова ради є членом педагогічної ради.

   Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

   Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

   Члени ради мають право виносити на її розгляд усі питання, що стосуються діяльності НВК м. Чорноморська, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

9.13. При НВК м. Чорноморська за рішенням конференції може  створюватися  і  діяти  піклувальна  рада. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх учнів (вихованців) НВК м. Чорноморська, задоволення освітніх потреб дітей, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

9.14.    Піклувальна рада формується у складі 5-9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі  іноземних.

   Члени піклувальної ради обираються на конференції навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.

   Члени піклувальної ради працюютъ на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків, тощо) без згоди директора НВК м. Чорноморська.

   У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, конференція на його місце обирає іншу особу.

   Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

   Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

   Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на конференціях, зборах, у засобах масової інформаціі, через спеціальні стенди тощо.

   Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

9.15. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. 3 числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

   Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

 1. МАЙНО НВК
 1. Майно НВК складають основні фонди (будівлі, приміщення, комунікації, обладнання, тощо), а також інші цінності, які є власністю територіальної громади міста Чорноморська, вартість яких відображається у відповідній документації централізованої бухгалтерії відділу освіти Чорноморської міської ради.
 2. Майно належить НВК на правах користування, відповідно до діючого законодавства, Статуту НВК та прийнятого засновником рішення про організацію централізованого бухгалтерського обліку в навчальних закладах м. Чорноморська, що підпорядковані відділу освіти Чорноморської міської ради.
 3. НВК відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх раціонального використання та охорони.
 4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК проводиться за рішенням засновника лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завданні НВК внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі кошторису закладу.

11.2. Джерелами формування кошторису НВК є :

 1. Бюджетні кошти в межах затвердженого кошторису відділу освіти Чорноморської

міської ради на утримання загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів;

 1. Власні надходження НВК – кошти, отримані від:

- надання НВК додаткових освітніх послуг;

- реалізації продукції навчально-виробничих майстерень;

- надання в оренду майна НВК;

- реалізації майна НВК (металобрухту, макулатури, тощо);

- надходження благодійних грошових і майнових внесків, добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

 1. Інші надходження, що не заборонені законом.

Для здійснення статутних повноважень НВК може згідно укладених спільно з відділом освіти Чорноморської міської ради угод використовувати можливості комерційних банків, фірм, підприємств, організацій, добродійних фондів, асоціацій профспілок, тощо.

11.3. Власні кошти Школи зберігаються на рахунках відділу освіти, відкритих в ГУ ДКСУ в Одеській області.. Не використані за звітний період (фінансовий рік) власні надходження НВК вилученню не підлягають і використовуються за призначенням у наступному фінансовому році.

11.4. Порядок ведення бухгалтерського обліку НВК визначається засновником згідно з чинним законодавством. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Чорноморської міської ради.

 

 1. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

12.1.  НВК м. Чорноморська відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

 1. НВК м. Чорноморська за наявності належної  матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів, має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на  основі самостійно укладених угод  про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому  Міністерством освіти і науки України порядку спільні асоційовані заклади і навчальні центри,  проводити спільні заходи (конференції, олімпіади, тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

13.1. Контроль за дотриманням закладом освіти державних стандартів освіти здійснюється директором НВК, засновником та органом управління освітою – відділом освіти Чорноморської міської ради.

 1. Основною формою контролю за діяльністю НВК є атестація, яка проводиться, як правило, один раз на десять років  у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 2. Зміст форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником НВК відповідно до чинного законодавства.
 3. Діловодство НВК організовується відповідно встановленого  Міністерством  освіти  і науки України порядку. Звітність НВК встановлюється  відповідно до вимог державної статистики.
 1. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ
 1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК м. Чорноморська приймає засновник – Чорноморська міська рада. Реорганізація НВК відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НВК.
 2. Ліквідаційна  комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і надає його засновнику.
 3. У випадку реорганізації, права та зобов’язання НВК переходять до  правонаступників або визначених засновником закладів освіти відповідно до чинного законодавства.