Підручники для школи
 

Чорноморська спеціальна школа Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області


запам'ятати

 

Виховна робота

     

 

 


 

 

Інформаційні матеріали
про деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання, профілактики булінгу (цькування),  кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин,  запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми тощо

Законодавство України про освіту ґрунтується на Конституції України та  складається із Закону України «Про освіту», спеціальних законів, інших актів  законодавства у сфері освіти і науки та міжнародних договорів України,  укладених в установленому законом порядку.

Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є: єдність навчання, виховання та розвитку (ст. 6 Закону України «Про освіту»).

Виховання органічно поєднане з процесом навчання дітей, опанування  основами наук, багатством національної і світової культури.

У Новій українській школі виховний процес є невід’ємною складовою  освітнього процесу у закладах освіти (ст. 15 Закону України «Про повну загальну  середню освіту») і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних  цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного  демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і  свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України «Про освіту»Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними  зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

Характер виховання повинен передбачати глибоке розуміння вихователем  природи вихованців, їх індивідуальних рис і можливостей, поваги до особистості  дитини, постійно дбати про її гармонійний розвиток, встановлення взаємин  співробітництва у навчально-виховному процесі.

Успіх виховного процесу залежить від відносин між вчителем і учнем, які  повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового  партнерства.

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані: поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників  освітнього процесу; настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; захищати здобувачів  освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного  насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою,  пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам тощо (ст.54 Закону «Про  освіту»).

Національно-патріотичне виховання – один із головних векторів діяльності  всього українського суспільства.

Стратегічні підходи до національно-патріотичного виховання дітей та молоді  в системі освіти визначено Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/219 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», постановою Кабінету  Міністрів України від 09.10.2020 № 932 «Про затвердження плану дій щодо  реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки».

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 затверджено Державну цільову соціальну програму національно-патріотичного  виховання на період до 2025 року.

Ресурс доступу.

Концепцію Програми схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів  України від 9 жовтня 2020 р. № 1233.

 Закон України «Про освіту», зокрема стаття 53, визначає право здобувачів  освіти на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою,  пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти. Ресурс  доступу.

Кабінет Міністрів України 30 травня 2018 року постановою № 453 затвердив Державну соціальну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року.

З метою забезпечення додержання конституційних прав та свобод дитини,  гарантій з охорони дитинства, реалізації прав дітей на освіту, безпечне для життя  і здоров’я освітнє середовище, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого  покоління Указом Президента України від 25 травня 2020 року № 195 схвалена  Національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у  новій українській школі.

Ресурс доступу. Формування та застосування учнями компетентностей, необхідних для  здорового та безпечного життя, сприятиме досягненню глобальних цілей сталого  розвитку, проголошених ООН (резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 25  вересня 2015 року № 70/1) і підтриманих Україною відповідно до Указу  Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 «Про Цілі сталого розвитку  України на період до 2030 року». 

Ресурс доступу.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 р. № 1668-р.  затверджено План заходів з реалізації Національної стратегії розбудови  безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі на 2021  рік. 

Ресурс доступу.

19 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до  деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18  грудня 2018 р. № 2657-VIII.

З метою створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти  наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 за № 11/34394,  затверджено Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядок  застосування заходів виховного впливу.

Ресурс доступу.

Міністерство освіти і науки зосереджує увагу на виконанні органами та  закладами освіти в межах компетенції:

  • законодавчих вимог Закону України «Про запобігання та протидію  домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року № 2229. 

Ресурс доступу. Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому  насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2021 р. № 145. Ресурс доступу. Плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від  такого насильства, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 21.04.2021р. № 361.

З метою забезпечення комплексного інтегрованого підходу до протидії  домашньому насильству та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від  домашнього насильства, шляхом проведення превентивних заходів, ефективного  реагування на факти домашнього насильства наказом МОН від 02.10.2018 № 1047  затверджено Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки  домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами  та службами.

Ресурс доступу.

Принагідно інформуємо, що Міністерство внутрішніх справ України  запустило у Telegram чат-бот «ДійПротиНасильства» щодо протидії домашньому насильству, який надасть максимально вичерпну інформацію про домашнє насильство, підтримку та допомогу в цьому питанні.  

Міністерство освіти і науки зосереджує увагу на виконанні органами та  закладами освіти в межах компетенції Плану заходів з реалізації Національної  стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року,  затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1335-р.

Ресурс доступу.

Запобігання вживання дітьми та учнівською молоддю наркотичних та  психотропних речовин повинно займати належне місце в організації виховного  процесу закладу освіти.

Важливо формувати в дітей, учнівської та студентської молоді життєвих  навичок, уміння протистояти ризикам і загрозам, пов’язаним з наркотиками; здійснювати комплекс профілактичних заходів, спрямованих на підвищення  психолого-педагогічної компетентності батьків, формування у них свідомого відповідального ставлення до виконання обов’язків, пов’язаних з  утриманням, вихованням та освітою дітей;

Останнім часом збільшилася кількість випадків небезпечної поведінки  дітей, що загрожує їхньому життю та здоров’ю. Зокрема, йдеться про вплив  соціальних мереж в інтернеті. Для підвищення обізнаності педагогічних  працівників закладів освіти, батьків та їхніх дітей Міністерство освіти і науки України розробило рекомендації для проведення додаткових профілактичних  заходів закладами освіти серед дітей та інформування батьків. Ресурс доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-neobhidnosti-provedennya-dodatkovih profilaktichnih-zahodiv-v-seredovishi-ditej-ta-pidvishennya-obiznanosti-batkiv

https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-ta-zahist-prav ditini/bezpeka-ditej-v-interneti 

 

Аналіз виховної роботи за 2020-21 навчальний рік 

/uploads/editor/10426/564541/sitepage_26/files/analiz_vihovnoi_roboti_za_2020_21_rik_v_chornomorskomu_nvk.docx

   

Виховна година на тему «Рідний край, де ми живем, Україною зовем»

класний керівник 2-А класу Бадира Юлія Миколаївна

   

Виховна година на тему

«Свято доброти та ввічливості» провела класний керівник Міщенко Анна Вікторівна

у 4-Б класі.

    

 


1
2
3