Чорноморський навчально-виховний комплекс "Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу" Чорноморської міської ради Одеської області

  

Наша школа

ГЕРБ


Чорноморський навчально-виховний комплекс «спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Чорноморської міської ради Одеської області (далі Чорноморський НВК) є навчально-виховним і корекційно- компенсаторним закладом освіти, що задовольняє освітні потреби дітей з вадами розумового, фізичного  та (або)  психічного розвитку, спрямовує свою діяльність на реалізацію державної політики в системі спеціальної освіти, основних положень чинної  нормативної бази, методичної переорієнтації  освітнього процесу на розвиток особистості учнів з особливими освітніми потребами, формування їх основних освітніх, виховних та життєвих компетенцій, сприяє їх соціалізації та подальшій інтеграції у суспільство..  

 

Територія обслуговування ЗЗСО  Чорноморський навчально-виховний комплекс «спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу» Чорноморської міської ради Одеської області- мікрорайон не закріплено.

 

         На даний час в закладі функціонують дошкільний підрозділ та шкільний підрозділи:

дошкільний підрозділ охоплює 71 дитину  віком від 3-х до 6 (7) років з вадами мовлення.

 З них  4 групи повного дня для дітей з вадами мовлення та 1 група неповного дня для дітей з складними вадами розвитку .

 

шкільний підрозділ

початкова школа- 10 класів,  102 дитини:

 • Клас, де навчаються діти за програмою для дітей з затримкою психічного розвитку;
 • класи, де навчаються діти за програмою для дітей з тяжкими вадами мовлення;
 • класи, де навчаються діти за програмою для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку;

основна школа 7 класів (з 5 по 9 (10) клас) – 75 дітей

 • клас, де навчаються діти за програмою для дітей з затримкою психічного розвитку;
 • класи, де навчаються діти за програмою для дітей з тяжкими вадами мовлення;
 • класи, де навчаються діти за програмою для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку;

        З них 16 учнів отримують освіту у формі педагогічного патронажу (за індивідуальною формою навчання).

       В перспективі планується розширення зони індивідуальної освітньої траєкторії навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Робочий навчальний план зорієнтований на роботу за 5-денним навчальними тижнем, одна зміна.  Мова навчання - російська та українська мови (за заявою батьків). Навчальний заклад працює у режимі повного дня.

  Як іноземна мова з 1 класу вивчається англійська мова.

На виконання державного стандарту спеціальної освіти робочий навчальний план закладу включає інваріативну складову (у тому числі й корекційно - розвиткові заняття), яка є обов’язковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів і сформована на Державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової. Повноцінність освіти дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної (у тому числі корекійно - розвитковою) складових навчального плану.

Інваріативна складова типових навчальних планів для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів обов’язково включає години корекційно-розвиткових занять, спрямованих на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів, а саме:

 • розвиток зорового або слухового сприймання, мовлення, пізнавальної діяльності, психофізичний, соціально-комунікативний розвиток дітей з  особливими потребами, формування в них навичок просторового, соціально-побутового орієнтування тощо;
 • розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з навколишнім природним середовищем з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності і творчості;
 • формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання у загальноосвітній школі;
 • створення умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та життєво важливих компетенцій.

Зміст корекційно-розвиткових занять спрямований на вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів і реалізується через навчальні предмети:

 •  у школі І ступеню (для дітей із затримкою психічного розвитку): «Корекція розвитку», «Розвиток мовлення», «Ритміка»;
 •  у школі І ступеню (для дітей з тяжкими порушеннями мовлення): «Логоритміка», «Розвиток мовлення», «Розвиток зв’язного мовлення», «Лікувальна фізкультура»;
 •  у школі І ступеню (для дітей з інтелектуальним порушенням): «Розвиток мовлення», «Лікувальна фізкультура (Ритміка)», «Соціально-побутове орієнтування»;
 •  у школі ІІ ступеню (для дітей з інтелектуальним порушенням): «Розвиток мовлення», «Лікувальна фізкультура (Ритміка)», «Соціально-побутове орієнтування»;
 •  у школі ІІ ступеню: «Корекція розвитку», «Розвиток мовлення», «Лікувальна фізкультура», які регламентуються окремим розкладом та проводяться в другій половині дня.

Для створення оптимальних умов оволодіння навчальним матеріалом з учнями, які потребують корекції розвитку, заповнення прогалин в знаннях в усіх класах проводяться корекційні  заняття.

З учнями, які мають мовленнєві вади, учителями-логопедами школи проводяться індивідуальні та групові заняття з розвитку мовлення.

Групи комплектуються з урахуванням однорідності мовленнєвих порушень в класах (1-5 класи).

     Корекційно-розвиткові заняття регламентуються окремим розкладом.

   2. Стан організації навчально-виховної роботи, додержання вимог державних освітніх стандартів:

                    В поточному році педагогічний колектив підводить підсумки діяльності щодо реалізації методичної проблеми  «Основні принципи та напрямки  організації психолого-педагогічної корекції учнів та вихованців Чорноморського НВК в умовах реалізації Концепції державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими освітніми можливостями. Розвиток особистості учня через використання здоров’яформуючих та здоров’язберігаючих технологій» протягом 2015-2020 р.р.       

             Освітній процес організований з метою забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості школярів, досягнення ними освітнього  рівня, який відповідає їх потенційним можливостям з урахуванням пізнавальних інтересів, можливостей і схильностей.

 

У ході освітнього процесу педагоги повністю реалізують його мету і завдання.  Основний матеріал чітко виділяється, переконливо доводиться учням головне в навчальному змісті матеріалу. Ефективно і раціонально використовується дидактичний та наочний матеріали, технічні засоби навчання. Методи, які застосовуються на уроках, відповідають меті і завданням кожного конкретного уроку, змісту і характеру навчального матеріалу, який викладається доступно, системно; доцільно використовуються різні форми роботи. В освітній процес активно  впроваджується інформаційно-комунікативні технології, що позитивно впливає на підвищення інтересу до навчання у учнів та покращує результати їх навчальної діяльності. За підсумками моніторингу визначено, що переважна кількість учнів засвоїли знання на середньому та достатньому рівнях. Це свідчить про те, що організація навчання, з урахуванням корекційної роботи, ведеться на належному рівні.

 

Нормативна та фактична наповнюваність навчального закладу.

На початку навчального року, протягом вересня, було складено соціальні паспорти груп і на їх основі складено соціальний паспорт закладу. Так в нашому навчальному закладі навчалося 175 учнів.  З них:

 

 •  дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування – 8 учнів;
 •  дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 19 учнів;
 • дітей-інвалідів –33 учня;
 • діти воїнів АТО– 2;  
 •  на внутрішкільному обліку та ССД – 6 учнів.

 

Аналіз якісного складу педагогічних працівників, плинність кадрів

            Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки – один із визначальних чинників, що   зумовлюють ефективність функціонування Чорноморського НВК як педагогічної системи.  Фахова освіта педагогічних працівників враховується під час розподілу навчального навантаження. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується професійна підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, рівень загальної культури, інші характеристики.          

       До складу педагогічного колективу в 2019/2020 н.р. входило 60 педагогічних працівників. За кваліфікаційними категоріями поділено на:

«спеціаліст вищої категорії» – 14 осіб –   24 %.

«спеціаліст І категорії» – 14 осіб – 24 %.

«спеціаліст ІІ категорії» – 19 осіб – 32 %.

«спеціаліст з вищою освітою» – 8 осіб – 13 %.

«спеціаліст з середньою спеціальною освітою» - 5 осіб – 8 %.

Педагогічні звання мають 9  осіб, а саме:

3 вчителя звання «учитель методист» –Пилипенко О.В., Лещенко Г.А., Козлова Н.І.–5 %.

6 вчителів звання  «старший учитель» –  Бурлаченко В.І.,  Попова С.В., Чумак Л.О.,  Буга О.Д., Кострикіна Н.І., Єгорова Г.М- 10%.

1 вихователь ДНЗ звання «старший вихователь» - Токарева Г.М. – 2%.

  Нагороджено знаком  «Відмінник освіти»- 2 вчителів:  Лещенко Г.А.,

Пилипенко О.В.– 3 %.

 

             Кількісний склад педагогічних і технічних працівників протягом звітного періоду становить 100% від кількості штатних одиниць за штатним розписом. Плинність кадрів незначна.   Педагоги закладу поєднують в собі високий професіоналізм, творчість, вміння працювати з дітьми, які мають особливі потреби. Учителі підготовлені до впровадження нових технологій освітнього простору та до використання можливостей сучасного впливу (інформатизації, комп’ютеризації) в освітньому процесі. Це підтвердило і підсумки організації дистанційної освіти протягом березня-травня 2020 року. Значна увага приділяється комп’ютерній грамотності вчителів.

         На сьогодні, за сприяння благодійної допомог Артеменко А.В. та Чорноморця С.В , в нашому закладі існують та активно впроваджуються такі сучасні інноваційні технології  для індивідуальних занять з дітьми як спеціальна  апаратна гарнітура з кістковою провідністю  технологія Forbrain, яка за відгуками логопедів, батьків позитивно впливає на постановку звуків, їх вимову, покращує пам'ять, увагу, мислення. В закладі використовують апарати дітям віком від 3 до 9 років в рамках впровадження індивідуальної програми корекції та компенсації розладів мови, тренування вимови і виразності вимови, подолання труднощів під час навчання письма, читання, при слабкому розумінні прочитаного матеріалу. 

 

Додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання учнів:

             Пріоритетний напрямок роботи – розвиток матеріально-технічної бази школи та створення сприятливих умов навчання, розвитку, виховання та перебування учнів.

          За звітний період   за кошти міського бюджету було здійснено:

 • ремонт стелі коридорів 2-го поверху навчального корпусу початкової школи;

 

 • ремонт та переоснащення  навчального кабінету для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (початкова школа, вчитель Кострикіна Н.І.);

 

 • ремонт та переоснащення  логопедичного кабінету (логопед  Ільченко Т.Ф.);

 

 • ремонт та переоснащення навчального кабінету для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (основна  школа, вчитель Талаліхіна С.А.);

 

 • ремонт та переоснащення трьох туалетних кімнат на першому поверсі

 

 • ремонт та переоснащення вуличної бесідки

 

 • встановлено пожежну сигналізацію

 

 • облаштування пришкільної території тротуарною плиткою

 

 • обладнання для харчоблоку: кухонні секції, кухонний інвентар

 

 • придбані інформаційні стенди, стенди державної символіки,

спортивне приладдя для учнів (м’ячі футбольні, килимки гімнастичні, мати гімнастичні, набори для бадмінтону та ін..), канцелярські товари, розвиваючі настільні ігри, набори для художньої творчості, м’який інвентар;

 

За звітний період  було здійснено за сприяння благодійної допомоги:

 • меблі для класної кімнати вихованців: парти, стільці, меблева стінка (3-В кл, вчитель Кострикіна Н.І.)
 • класна  дошка ( 8-Б кл, вчитель Талаліхіна С.А.)
 • садові скульптури
 • Ремонт та переобладнання фізкультурно-оздоровчого майданчика

 

Придбано:

 

Дата отримання

Найменування

Кількість

Вартість

Назва або ім’я благодійника

Номер акта

Дата акта

02.09.2019

Поручень для сходів

1

1800 грн.

батьки групи "Сонечко"

2

07.11.2019

02.09.2019

телевізор Liberton

1

5500 грн.

батьки групи "Калинка"

1

07.11.2019

13.01.2020

Пилосос "MIRTA"

2

4200 грн.

батьки груп "Ластівка", "Сонечко"

3

15.01.2020

13.01.2020

Дошка 1/1,5

1

 1800 грн.

благодійна допомога

4

15.01.2020

13.01.2020

парта одномісна

5

865 грн.

благодійна допомога

4

15.01.2020

13.01.2020

стілець

5

425 грн.

благодійна допомога

4

15.01.2020

15.01.2020

Тюль шифонова (11 метрів)

2

1500 грн

батьки групи "Золота рибка"

5

17.01.2020

15.01.2020

Дитяча мебель "Манюшка"

1

3945 грн.

батьки групи "Золота рибка"

5

17.01.2020

26.11.2019

масажні полусфери

6

1188.грн

Приватне Акціонерне Товариство "ІСРЗ"

3

26.11.2019

26.11.2019

дошка балансир

1

1344 грн

Приватне Акціонерне Товариство "ІСРЗ"

3

26.11.2019

26.11.2019

дошка Більбоу

1

780 грн

Приватне Акціонерне Товариство "ІСРЗ"

3

26.11.2019

26.11.2019

балансир - лабіринт

1

1740 грн

Приватне Акціонерне Товариство "ІСРЗ"

3

26.11.2019

26.11.2019

балансировочна дошка економ

1

576 грн

Приватне Акціонерне Товариство "ІСРЗ"

3

26.11.2019

26.11.2019

докомплект стимуляції мозочка

1

354 грн

Приватне Акціонерне Товариство "ІСРЗ"

3

26.11.2019

26.11.2019

стійка з мішенями

1

594 грн

Приватне Акціонерне Товариство "ІСРЗ"

3

26.11.2019

26.11.2019

балансировочна дошка з ковроліном

1

1404 грн

Приватне Акціонерне Товариство "ІСРЗ"

3

26.11.2019

26.11.2019

балансировочна дошка з поворотними ніжками

1

1536 грн

Приватне Акціонерне Товариство "ІСРЗ"

3

26.11.2019

26.11.2019

комплект для стимуляції мозочка

1

3391.20 грн

Приватне Акціонерне Товариство "ІСРЗ"

3

26.11.2019